Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 osallistuu oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa yhteisten asioiden hoitamiseen
 arvioi toimintamahdollisuuksiaan aktiivisena kansalaisena ja kuluttajana
 osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia palveluja
 tekee suunnitelman oman taloutensa hoitamisesta
 arvioi yrittäjyyden ja yritystoiminnan merkitystä Suomen kansantaloudelle
 hakee tietoa ammattialansa työpaikoista sekä Euroopan unionia ja kansalaisia koskevaa tietoa.

Arvioinnin kohteet
 Osallistuminen oppilaitoksessa ja työssäoppimispaikassa
 Toimintamahdollisuuksien arviointi
 Yhteiskunnan palvelujen käyttö
 Oman talouden hoitaminen
 Kansantalouteen keskeisesti vaikuttavien tekijöiden arviointi
 Tiedonhaku ammattialan työpaikoista ja Euroopan unionista.

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti
Osaamisen osoittamistavat
Tehtävien tekeminen
Koe

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus ja vierailut
Internetin palvelujen hyödyntäminen
Sedun tietoverkon hyödyntäminen
Tietotekniikka lähiopetuksessa
Videot ja muut esitykset

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama oppikirja
Opettajan ilmoittama/antama oppimateriaali
Opettajan antamat tehtävät ja monisteet

Opintojen ajoittuminen
2. tai 3. opintovuosi