Terveystieto 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 osoittaa toiminnallaan ja tiedoillaan halua ja kykyä ylläpitää ja edistää terveyttä
 ymmärtää fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn vaikuttavia tekijöitä omassa elämäntavassaan ja toimintaympäristössään
 tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksen ihmisen hyvinvoinnille
 tietää tupakoinnin ja päihteiden haittavaikutukset ja osaa ehkäistä terveyttä kuluttavia tekijöitä
 tietää terveyttä edistävistä elintavoista ja tottumuksista
 ymmärtää liikunnan, ravinnon, levon, unen, virkistyksen, ihmissuhteiden ja terveyden väliset yhteydet ja ottaa ne huomioon toiminnassaan
 tunnistaa ammattinsa keskeiset terveyttä ja työkykyä kuormittavat tekijät ja osaa kehittää työskentelytapojaan ja työskentely-ympäristönsä turvallisuutta ja terveellisyyttä yhteistyössä muiden kanssa
 osaa ehkäistä tapaturmia, hallitsee tavallisimmat ensiaputilanteet ja avun hakemisen ja osaa toimia ergonomisesti
 tietää väestön terveyseroista ja tavallisimpien kansansairauksien riskitekijöistä ja niiden ennaltaehkäisystä
 tunnistaa omaan jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ja osaa toimia jaksamista edistävällä tavalla
 osaa tarvittaessa käyttää opiskeluterveyden- ja muita terveydenhuoltopalveluja, hyödyntää terveysliikuntaa ja ymmärtää niiden merkityksen toimintakyvyn ylläpitämisessä.

Arvioinnin kohteet
 Fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden ja hyvinvoinnin ylläpitäminen ja edistäminen
 Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintaympäristön turvallisuutta edistävien toimintatapojen noudat-taminen
 Terveysliikunnan ja terveydenhoitopalvelujen hyödyntäminen
 Tapaturmien ehkäisy ja ensiapu sekä ergonominen toiminta
 Fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja toimintakykyä edistävien, kansansairauksia ennalta ehkäisevien ja terveyttä kuluttavien tekijöiden sekä ammatin haittavaikutuksia koskevan tietoperustan hallinta

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Aktiivinen osallistuminen
Erilaiset tehtävät
Koe
Osa Ammattiosaajan työkykypassia

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Oppilaitos ja muut tilat
Tehtävät ja harjoitukset

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
1.−3. opintovuosi