Taide ja kulttuuri 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja ammatissaan sekä hyödyntää niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä
 osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, kehittää kouluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä
 ilmaisee ajatuksia, kokemuksia ja tunteita esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja arvostaa muiden ilmaisua ja näkemyksiä
 noudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään.

Arvioinnin kohteet
 Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen
 Tuotoksen tekeminen
 Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Opettajan antamat arvioitavat tehtävät
Aktiivinen osallistuminen
Osa Ammattiosaajan työkykypassia

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus ja/tai virtuaaliset oppimisympäristöt

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 1.−2. opintovuosi