Kuvallisen ilmaisun taidot 5ov

Ammattitaitovaatimukset
s. 33
Opiskelija osaa
 toteuttaa ammattialan tavan mukaisia suunnitelmia
 dokumentoida suunnitteluprosessin
 käyttää suunnitelmia vuorovaikutustilanteessa
 - ratkaista suunnitelmien ongelmatilanteita

Arvioinnin kohteet
s. 33–36
Työprosessin hallinta
 suunnitteluprosessin toteuttaminen
Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta
 ammattialan suunnitteluprosessin eri vaiheisiin soveltu-vien työmenetelmien, työvälineiden sekä materiaalien valinta ja käyttö
 visuaalisen ilmaisun menetelmien, välineiden ja materi-aalien käyttö
 dokumentoinnin työmenetelmien ja –välineiden käyttö
Työn perustana olevan tiedon hallinta
 estetiikan hyödyntäminen materiaali-, rakenne- ja työ-taparatkaisuissa
Elinikäisen oppimisen avaintaidot
 -oppiminen ja ongelmanratkaisu
 - ammattietiikka

Arviointi
1-3
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 37-40

Ammattitaidon osoittamistavat
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti s. 40-41

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
 lähi- ja teoriaopetus sekä harjoitustyöt
 itsenäinen työskentely
Opiskelija tutustuu erilaisiin käsivaraisiin tekniikoihin ja tekee harjoitustöitä. Opiskelija harjoittelee kuvankäsittelyohjelmia, Word- ja PowerPoint-ohjelmia sekä ideoi ja toteuttaa esitteitä ja muita graafisia tuotteita.

Oppimateriaali
ammattilehdet, alan kirjallisuus, internet, messukokemukset, opettajan ilmoittama antama

Ohjaukselliset toimenpiteet
Työelämänäyttö

Opintojen ajoittuminen
1.vuosi