Englanti 1 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 viestii ja toimii vuorovaikutustilanteissa siten, että hän kykenee harjoittamaan ammattiaan, osallistumaan työelämään, toimimaan aktiivisena kansalaisena ja hakeutumaan jatko-opintoihin
 hallitsee omalla alallaan tarvittavan kielitaidon
 osaa toimia monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä.

Arvioinnin kohteet
 Tiedonhankinta
 Tekstien ymmärtäminen sekä kirjallinen viestintä
 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen
 Kielen ja kulttuurin tuntemus
 Kielenopiskelu

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Sovelletaan monipuolisia arviointimenetelmiä kielitaidon eri osa-alueiden osaamisen kartoittamiseksi. Arviointimenetelmiä voivat olla
 kirjallinen tai suullinen koe
 erilaiset tehtävät tai työnäytteet
 aktiivinen opetukseen osallistuminen.

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetuksena yksilö- tai ryhmätyöskentelynä
Tarvittaessa opetusta voidaan täydentää etäopetuksen eri muotoja käyttäen

Oppimateriaali
Oppikirja ja/tai muu opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Osaamisaloittain vaihtelevasti