Äidinkieli 1 1ov

Tavoitteet

Perustutkinnon perusteiden mukaisesti opiskelija
 ymmärtää alaansa liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen
 hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti
 toimii monikulttuurisessa ja monikielisessä ympäristössä
 arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti
 tulkitsee erilaisia tekstilajeja ja kaunokirjallisuutta
 käyttää mediaa kriittisesti ja tuntee lähteiden käytön peri-aatteet
 kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan
 hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä.

Arvioinnin kohteet
 Tiedonhankinta
 Tekstien ymmärtäminen
 Kirjallinen viestintä
 Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimi-minen
 Kielen ja kulttuurin tunteminen

Arviointi
Perustutkinnon perusteiden mukaisesti

Osaamisen osoittamistavat
Suullinen ja kirjallinen näyttö
Tuntiaktiivisuus
Vastuu omista opinnoista
Itsearviointi

Oppimisympäristöt ja -menetelmät
Lähiopetus
Lähi- ja verkko-opetus

Oppimateriaali
Opettajan ilmoittama materiaali

Opintojen ajoittuminen
Suositus: 1. opintovuosi