VARHAISKASVATUKSEN OPINTOPISTEIDEN KERTYMINEN SEAMK:N SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMASSA


Sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinnon suorittanut henkilö voi toimia lastentarhanopettajan tehtävässä sekä päivähoidon ammatillisissa johtotehtävissä. Sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuuksista annetun lain (272/2005) mukaan lastentarhanopettajan tehtäviin kelpoisen ammattikorkeakoulututkinnon tulee sisältää varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot. Asetuksen (608/2005) mukaan näiden opintojen tulee olla yhteensä vähintään 60 opintopisteen laajuiset.

Ammattikorkeakoulut voivat itse määritellä, millä tavalla ja missä laajuudessa varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja järjestetään. Sosiaalialan ammattikorkeakoulutuksen verkosto on sopinut yhteisestä linjasta 60 opintopisteen sisällön määrittelyssä. Verkostoon kuuluvat kaikki sosiaalialan ammattikorkeakoulutusta järjestävät yksiköt Suomessa.

60 opintopisteeseen tulee sisältyä kaikki seuraavat osa-alueet:
  • varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot 25-35 op: varhaiskasva-tuksen teoriaopinnot, sosiaalipedagogiikan teoriaopinnot, varhaiskasvatukseen liittyvät yhteiskuntatieteelliset teoriaopinnot, kehityspsykologian teoriaopinnot, perhetyön, lastensuojelun ja erityiskasvatuksen teoriaopinnot, luovat ja toiminnalliset menetelmät, varhaiskasvatuksen asiantuntijuuteen ja työn kehittämiseen liittyvät teoriaopinnot
  • pedagoginen harjoittelu 10-20 op: opiskelija osallistuu lapsiryhmän kokonaistoiminnan suunnitteluun, toteutukseen, arviointiin ja kehittämiseen, perheiden kanssa tehtävään kasvatusyhteistyöhön, moniammatillisen tiimin työskentelyyn sekä perehtyy päivähoidon ja varhaiskasvatuksen yhteistyötahoihin
  • opinnäytetyö 15 op: opiskelija syventää sisällöllistä ja metodista osaamistaan varhaiskasvatuk-sen ja/tai sosiaalipedagogiikan sisältöalueilla, opinnäytetyössä tarkastellaan lapsuutta, perhettä ja/tai vanhemmuutta

SeAMK:ssa varhaiskasvatuksen opinnot on määritelty tähän linjaukseen nojautuen lukuvuosittain. Seuraava määrittely koskee opiskelijaryhmiä 17a, 17b, 17c ja 17d.

Opetussuunnitelman kaikille pakolliset vaka- ja sope –osaamista sisältävät
opinnot (laskettu kaikista koulutusohjelman opintojaksoista, tulee automaattisesti kaikille)

  25 op
 Lisäksi opiskelijan on suoritettava seuraavat opinnot:    
 Kehitysvaiheet ja kasvuolot lapsuusiässä -työpaja
Sosiaalipalvelut ja –etuudet toimintasektorilla
Ammatillinen essee (lapsuus, perhe, vanhemmuus -näkökulmat)
Harjoittelu: Sosiaalialan asiakastyön menetelmät –harjoittelu tai
Yhteisölliset ja luovat sosiaalityön menetelmät -harjoittelu
Varhaiskasvatus
Opinnäytetyö (lapsuus, perhe, vanhemmuus –näkökulmat)
  8 op
2 op
4 op
10 op
9 op
3 op
15 op
 Lisäksi muut opiskelijan varhaiskasvatuksen- ja sosiaalipedagogiikan näkökulmasta
suorittamat opinnot (esimerkiksi harjoittelut ja itsenäisten tehtävien aihepiirit)
   

Mikäli tutkintoon sisältyy vähintään 60 opintopistettä varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opintoja, siitä tehdään merkintä tutkintotodistukseen, jos opiskelija niin haluaa. Tutkintotodistukseen lisätään lau-se:
”Tutkinto sisältää sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005, 7§) ja asetuksen (608/2005, 1§) mukaiset lastentarhanopettajan tehtäviin vaadittavat vähintään 60 opintopisteen laajuiset varhaiskasvatukseen ja sosiaalipedagogiikkaan suuntautuneet opinnot.”

Opintojen kokonaismäärää ei yksilöidä tutkintotodistukseen. Opiskelijan suorittamat varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnot käyvät kokonaisuudessaan ilmi opintosuoritusotteesta. Työnhakutilanteessa koulutusohjelmasta valmistunut voi esitellä osaamistaan varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan alueella esimerkiksi henkilökohtaista portfolioa hyödyntäen.

Saadakseen em. merkinnän opiskelijan tulee valmistumisvaiheessa toimittaa selvitys varhaiskasvatuksen ja sosiaalipedagogiikan opinnoistaan koulutusohjelmapäällikölle.
Nimi