Kypsyysnäyteohje

Mikä on kypsyysnäyte?

Opinnäytetyöprosessi päättyy kypsyysnäytteeseen. Ammattikorkeakouluasetuksessa kypsyysnäyte on määritelty seuraavasti:

Ammattikorkeakoulututkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäytteestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa. (A 15.5.2003/352, 10 §)

Opiskelijan tulee kypsyysnäytteessä osoittaa hallitsevansa työnsä sisällön perusteluineen sekä kykenevänsä selkeään ja johdonmukaiseen kirjalliseen esitykseen.
 
Kypsyysnäyte kirjoitetaan valvotussa tilassa koulusivistyskielellä (suomi tai ruotsi) tai koulutusohjelman määrittelemällä kielellä. Kypsyysnäytteen kirjoittamiseen on aikaa kaksi tuntia.
 
Kypsyysnäyte arvioidaan hyväksytyksi tai hylätyksi. Näytteestä arvioidaan sekä asiasisältö että kieliasu, ja näyte voidaan hylätä joko sisällön tai kieliasun perusteella. Kypsyysnäytteen asiasisällön tarkistaa työn vastuullinen ohjaaja ja kieliasun viestinnän opettaja. Jos kypsyysnäyte on kirjoitettu jollakin muulla kielellä, kielen tarkistaa asianomaisen kielen opettaja.
 

Ilmoittautuminen kypsyysnäytteeseen

Kypsyysnäyte voidaan tehdä sen jälkeen, kun opinnäytetyö on jätetty lopullisesti arvioitavaksi. Opiskelija sopii opinnäytetyön ohjaajan kanssa kypsyysnäytteen ajankohdasta ja suorituspaikasta. Mahdollisuuksien mukaan kypsyysnäyte kirjoitetaan yhteisesti järjestetyssä tilaisuudessa. 

Registration for the Maturity Test.doc 

Kypsyysnäytteeseen ilmoittautuminen ja kypsyysnäytteen arvionti.doc

Kirjoitusohjeet

Opinnäytetyön ohjaaja antaa kaksi opinnäytetyön aiheeseen liittyvää tehtävänantoa, joista kypsyysnäytteen kirjoittaja valitsee jommankumman.
 
Ohjeet kypsyysnäytteen kirjoittamiseen: 

 1. Vastausaika on kaksi tuntia.
 2. Kirjoituksen ohjepituus on noin yksi konseptiarkki (4 sivua) joka toiselle riville kirjoitettuna.
 3. Käsialan on oltava luettavissa. Isojen ja pienten kirjainten sekä sanarajojen tulee erottua.
 4. Kirjoituksessa tulee olla otsikko. Otsikon ja sisällön tulee vastata toisiaan.
 5. Kirjoituksen pitää olla jaettu kappaleisiin, jotka erotetaan toisistaan jättämällä väliin tyhjä rivi.
 6. Teksti pitää kirjoittaa siten, että asiasta tietämätönkin ymmärtää sen.
 7. Kirjoituksen tulee olla rakenteeltaan jäsennelty ja yhtenäinen kokonaisuus. Kokonaisuus vaatii selkeän aloituksen, käsittelyn ja lopetuksen.
 8. Tyylin on oltava asiatyyliä, ei esimerkiksi pakinointia.
 9. Sanajärjestyksen on oltava yksiselitteinen ja sopusoinnussa esitetyn informaatiorakenteen kanssa.
 10. Teksti ei saa olla täynnä kaavoja ja kuvia, vaan asian on edettävä kielen avulla. Taulukoita ei pitäisi käyttää, koska kirjoitustilanteessa ei ole käytettävissä lähteitä.
 11. Oikeinkirjoituksen ja välimerkkien käytön perusasiat on hallittava.
 12. Virkkeiden ja lauseiden väliset suhteet on ilmaistava selvästi. Virkkeiden ja lauseiden tulee olla ehjiä ja vaihtelevia. Pahoja viittaussuhdevirheitä ei saa esiintyä.
 13. Kypsyyskoe voidaan hylätä, jos siinä esiintyy suuria ja toistuvia ongelmia joko sisällössä tai joillakin edellä luetelluista alueista.