Kotikansainvälisyys

Kotikansainvälistymisen tavoitteena on tarjota kaikille opiskelijoille tasapuolisesti mahdollisuus kerryttää kansainvälisyyteen liittyviä tietoja, taitoja ja osaamista osana ammatillisia opintojaan. Tavoitteena on tukea paitsi kansainvälisyyteen liittyvien valmiuksien kehittymistä myös aktiivista kansalaisuutta ja yleisiä työelämävalmiuksia opetussuunnitelmien perusteiden mukaisesti.

Kansainvälisyyden Oma polku

Koulutuskeskus Sedussa opiskelija voi rakentaa omaa opintopolkuaan kansainvälisyyteen. Opiskelu tapahtuu monenlaisissa oppimisympäristöissä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti.

Opiskelija saa Kansainvälisyyden Oma polku -opinnoista tutkintotodistukseensa merkinnän, kun hän on suorittanut vähintään 10 opintoviikkoa Oma polku -toteutuksiin sisältyviä opintoja tai osallistunut polun opintoja kartuttaviin toimintoihin. Lue lisää opintopolun sisällöstä Sedun www-palvelusta.

Kansainväliset opiskelijat ja opettajat kansainvälisyysosamisen voimavarana

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja opettajien vastaanottaminen tukee kotikansainvälistymistä yksikössä. Eri alojen opettajien toivotaan mahdollisuuksien mukaan ottavan kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia vierailulle omiin ryhmiin. Vaikuttavuus lisääntyy, kun kansainvälisille opiskelijoille mahdollistetaan osallistumien opetukseen omien opiskelijoiden rinnalla pienempiä aikoja. Voit toivottaa kansainvälisen vaihto-opettajan tervetulleeksi vierailemaan ja opettamaan rinnallasi. Samalla täytyy opetussuunnitelmien perusteiden sisältämä tavoite kansainvälisyyden sisältymisestä opetussuunnitelmaan ja opetukseen.

Tavoitteena on, että jokainen Sedun yksikkö ottaa vastaan vähintään yhden ryhmän kansainvälisiä opiskelijoita ja opettajia lukukaudessa. Yksiköihin perustetaan/on jo perustettu kotikansainvälisyystiimi, joka vastaa kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden ja opettajien sijoittumisesta yksikköön. Tiimi muodostetaan koulutuspäällikön ja yksikön kv-vastaavan johdolla. Tiimin jäsenet koostuvat henkilöistä, jotka ovat kiinnostuneita integroimaan vaihto-opiskelijoita/opettajia opetukseensa ja vastaamaan kansainvälisten opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauksesta.

Kotikansainvälistymistä tutorina

Kansainvälisyystutorit (kv-tutorit) toimivat eri maista tulevien vaihto-opiskelijoiden tutorina. Kv-tutorit auttavat ulkomaisia vaihto-opiskelijoita tutustumaan ja sopeutumaan suomalaiseen ja eteläpohjalaisen elämäntapaan, maan kulttuuriin ja vastaanottavaan oppilaitokseen. Kv-tutorit toimivat yhteistyössä oman opetuspisteen kv-vastaavan kanssa.

Kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden tutorointi antaa hyvän mahdollisuuden kehittää omaa kielitaitoa, verkostoitua uusien ihmisten kanssa sekä kotikansainvälistyä. Kv-tutorin tehtävät kartuttavat taitoja, joista on hyötyä työelämässä. Näitä ovat esim. esiintymistaidot, ongelmanratkaisukyky, valmius toimia erilaisissa tilanteissa ja käytännön kielitaito.

Tutorkoulutuksesta ja -toiminnasta voi saada 1-4 ov opintorekisteriin.
Kv-tutorkoulutus pilotoitiin Sedussa keväällä 2013. Lukuvuonna 2013-2014 tutorkoulutus toteutetaan lisämodulina oppilaitostutorkoulutukseen liittyen.

Opetushallituksen rahoittamassa Globed-hankkeessa kehitetään menetelmiä, joissa kv-tutorkoulutukseen osallistuvat opiskelijat saavat valmennusta kulttuurien kohtaamisesta alueen maahanmuuttajaopiskelijoilta.

Verkko-opintoja yhteistyössä kansainvälisen kumppanin kanssa

Verkko-opinnot on yksi hyvä tapa tukea kansainvälisyysosaamista ja tuoda kontaktit eri kulttuureista tuleviin opiskelijoihin kaikkien ulottuville.

Sedussa käynnissä yhteisiä verkko-opinnoista lähihoitajakoulutuksen osalta ugandalaisen yhteistyökumppanin kanssa (Communicable diseases). GlobED-hankkeessa selvitetään verkko-opintomahdollisuuksien edelleen kehittämistä mm. Belgian ja Ranskan kumppaneiden kanssa.

GlobED:iissä selvitetään lisäksi mahdollisuuksia maahanmuuttajataustaisten opiskelijoiden roolista erilaisissa kielten verkko-opinnoissa (mm. Venäjän kieli).

Sedu tekee kansallisesti yhteistyötä globaalikasvatuksen, vapaaehtoistyön ja kehitysyhteistyön teemoja koskevan verkko-opintotarjonnan kehittämiseksi Omnian, Vaasan ammattiopiston ja Helsingin Diakoniaopiston kanssa. Samalla selvitetään yhteistyömahdollisuuksia näistä teemoista alueen lukioiden kanssa.